previous pauseresume next

اهدای یکدستگاه ترازوی دیجیتال ویلچر به بیمارستان فاطمیه بادرود

با اقدام خیرخواهانه خیر محترم جناب آقای محمد سراجی یک دستگاه ترازوی دیجیتالی ویلچر به ارزش ۱۴ میلیون ریال  به بیمارستان فاطمیه بادرود اهدا گردید تا این دستگاه در اختیار بیماران هدف که به صورت عمده بیماران دیالیزی هستند قرار بگیرد.

بیماران دیالیزی که برای حرکت کردن با مشکل مواجه هستند و قادر نیستند که به صورت ایستاده روی ترازو قرار بگیرند با استفاده از این ترازو، با کمترین مشکل وزن می‌شوند.

وزن بیمارانی که با این ویلچر به روی ترازو قرار می‌گیرند به صورت دقیق محاسبه شده و شرایط مناسب‌تری برای درمان بیماران به ویژه بیماران دیالیزی دنبال شود.