previous pauseresume next

خطاو خطر

پزشکپرستارمامابهیارسایر
سمت فرد *
پزشک معالجپزشک مشاورپزشک اورژانسپرستارمامابهیارسایر
سمت *
داروی اشتباهزمان دارو دادنحذف داروتداخل داروییثبت داروسایر
خطای دارویی *
سقوط بیمارعفونتزخم بسترعدم آموزش بیمارآزمایشگاهرادیولوژیسایر
خطای مراقبی
پزشکپرستارآزمایشگاهرادیولوژیکاردکسپروندهسایر
خطای ثبتی
خرابی دستگاهعدم وجود دستگاهعدم مهارت در بکارگیری دستگاهسایر
خطای تجهیزات
کمبود نیروپرسنل تازه کارخستگیشلوغی بخشبی توجهیعدم ثبت صحیحعدم انجام صحیح مراقبتسایر
علت بروز خطا
آسیب بیمارآسیب پرسنلآسیب تجهیزاتسایر
خطا منجر به :